In deze algemene voorwaarden wordt beschreven welke rechten en plichten u als klant heeft. Hierbij komt aan bod: uitvoering van de opdracht, levertijd, betaling, eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid.

Uitvoering van de opdracht

Radijs Ontwerp zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Radijs Ontwerp, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Radijs Ontwerp zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Radijs Ontwerp werkt met een 50 – 50 regeling. Dit betekent dat u wordt gevraagd om 50% van de kosten voor aanvang van de opdracht te betalen en 50% wanneer de opdracht afgerond is.

Wanneer een opdrachtgever een overeenkomst opzegt dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen, vermeerderd met 25% van de totale aanname som.

Levertijd

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Radijs Ontwerp in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Radijs Ontwerp gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Betaling

De betalingstermijn voor door Radijs Ontwerp verzonden facturen bedraagt 30 dagen na de factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt er een herinnering verstuurd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Radijs Ontwerp.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Radijs Ontwerp te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Radijs Ontwerp openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Radijs Ontwerp tot stand gebrachte illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Radijs Ontwerp, ongeacht of deze aan de Radijs Ontwerp of aan derden ter hand zijn gesteld of deze door de opdrachtgever beheerd worden.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Radijs Ontwerp jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Alle door Radijs Ontwerp opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden of vectorbestanden. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en is geen verplichting. Vectorbestanden kunnen worden besteld tegen betaling.

Radijs Ontwerp heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

Aansprakelijkheid

Radijs Ontwerp is niet aansprakelijk voor:

  • Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld.
  • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  • Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever overeenkomstig
  • Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

In het geval van opzet of grove schuld van Radijs Ontwerp, is de aansprakelijkheid van Radijs Ontwerp voor de schade uit hoofde van een overeenkomst of jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.